ประวัติการอบรมและศึกษาดูงานของข้าพเจ้า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 ถึง 2555
มีจำนวนทั้งสิ้น 71 รายการ แบ่งเป็นการอบรมและศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
การอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน ระดับโรงเรียน 19 รายการ
การอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน ระดับเขตพื้นที่ 11 รายการ
การอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน ระดับ สพฐ. 17 รายการ
การอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน จากหน่วยงานอื่น 25 รายการ
 

ที่

วัน เดือน ปี

สถานที่

ลักษณะงาน / การพัฒนาตนเอง

1

29 มี.ค.-7
เม.ย.47

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
จ.กรุงเทพฯ

การอบรมครูหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประถมศึกษา ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)

2

1820 มิ.ย.47

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
จ.อยุธยาฯ

การอบรมการเขียนโปรแกรม POSTNUKE
เพื่อพัฒนาระบบ
Server โรงเรียนในฝัน

3

25-30 มิ.ย.47

ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อบรมการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา

4

12 ก.ค.  47

โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซด์
จ.กรุงเทพฯ

เข้าร่วมสัมมนา โครงการ Intel Teach toThe Future 2004

5

1416 ส.ค.47

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย
เขต 1

เข้าอบรมการพัฒนาระบบเครือข่ายและระบบสำนักงานอัตโนมัติ

6

14 ก.ย.47

โรงเรียนสุรนารีวิทยา
จ.นครราชสีมา

อบรมการใช้โปรแกรม PRO/DESKTOP

7

24-26 ก.ค.48

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย
เขต 1

ศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนในฝัน
ณ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครปฐม

8

27 ก.ค. 48

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย
เขต 1

ศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนในฝัน
ณ โรงเรียนหนองบัวลำภูพิทยาคม จ.หนองบัวลำภู

9

16 ก.ย.48

โรงเรียนเมืองเลย

ศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนในฝัน
ณ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา อ.ปากชม จ.เลย

10

4 พ.ย.48

โรงเรียนเมืองเลย

ศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนในฝัน
ณ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย

11

14 พ.ย.48

โรงเรียนเมืองเลย

ศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนในฝัน
ณ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย

12

7 ธ.ค.48

โรงเรียนเมืองเลย

ศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนในฝัน
ณ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย

13

5  ก.พ.48

กระทรวงศึกษาธิการ
จ.กรุงเทพฯ

อบรม COMPLETED THE TRAINING COURSE IN INFORMATION
DELIVERING ของ   OFFICAL CERTIFICATE OF MERIT

14

13 ก.ค.48

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย
เขต 1

การสัมมนาพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน

15

29-30 ก.ค.48

ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะครู
สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเลย

16

8 ส.ค.48

ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

ฝึกอบรมครู โครงการสนับสนุนการฝึกอบรมครู โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานฯ
ของ สกศ. และผ่านการประเมินให้เป็น
ครูผู้นำปฏิรูปการเรียนรู้

17

5-7 ก.ย.48

ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อบรมคอมพิวเตอร์ INTERNET เบื้องต้น
การใช้โปรแกรม
E- LEARNING

18

3-11 ก.ย.48

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย
เขต 1

ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม SMIS

สำหรับครู ในการจัดการระบบบริหารงานโรงเรียน

19

10 ต.ค. 48

โรงเรียนเมืองเลยจ.เลย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน
ณ ห้องประชุมอัสนี-วสันต์ โชติกุล

20

22-24 พ.ย.48

ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม MAMBO”

21

20-21 มี.ค.49

มหาวิทยาลัย
ภาคะวันออกเฉียงเหนือ
จ.ขอนแก่น

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครู ICT และแลกเปลี่ยน
 การจัดการเรียนรู้ โครงการหนึ่งอำเภอ
หนึ่งโรงเรียนในฝัน

22

4 6 มิ.ย. 49

 

โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

อบรมการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายโรงเรียนในฝัน

23

7  มิ.ย.  49

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย
เขต 1

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ  49

24

 

17-18 ก.ค. 49

ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย

อบรมการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน
ด้วย
MAMBO OPEN SOURCE

25

3 5 ก.ย. 49

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-
สุรนารี  จ.นครราชสีมา

อบรมการสร้างเว็บมัลติมีเดียอย่างง่ายด้วยโปรแกรม SWISHMAX 

26

10 12 ก.ย. 49

โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

อบรมการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยใช้ LINUX SIS 5.0

27

15 ส.ค. 49

โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย

คณะกรรมการเครือข่ายที่ปรึกษางานวิจัย
กลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง

28

10 พ.ย. 49

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อ ICT โครงการห้องเรียนสีเขียว
กลุ่มเขียวภูพาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

29

24-29 พ.ย 49

บริษัท Internet Thailand
(Inet) จ.กรุงเทพฯ

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาด้าน ICT ของบริษัท Internet Thailand
(
Inet)
แห่งประเทศไทย

30

9  ม.ค.  50

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์พี่เลี้ยงแก่นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

31

1  ก.พ. 50

โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน ระดับโรงเรียน

32

13-15 พ.ค. 50

โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย

ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขยายผลหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ
การกระจายอำนาจในระดับโรงเรียน

33

14-15 มิ.ย.50

ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา รุ่นที่ 2

34

9-10 ก.ค. 50

โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย

อบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โรงเรียนเมืองเลย

35

26-29 ส.ค. 50

ศูนย์เทคโนโลยี
ทางการศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

อบรมการถ่ายทำวีดีทัศน์ และตัดต่อวีดีโอ
ด้วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

36

15 ธ.ค.50

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย
เขต 1 

อบรมการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ด้วย
PHP-NUKE

37

12  ม.ค.51

โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย

เป็นผู้ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 51

38

24 -26 มิ.ย. 51

สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจ.กรุงเทพฯ

การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เทคนิคการถ่ายภาพ และการตกแต่งภาพ
ในการทำบทเรียนด้วย
PHOTOSHOP  และการสร้างสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ แบบ
Interactive  Learning โดยโปรแกรมCaptivate

39

10 ก.ย.  51

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อการ

เข้ารับการอบรม หลักสูตรพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับสูง 
ณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อการ กรุงเทพมหานคร

40

23 -25 
ต.ค.  51

ศูนย์วิชาการและนันทนาการ
เซนคาเบียล

เข้าร่วมกิจกรรม Microsoft IT Youth Challenge Camp 2008
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

41

20 21
พ.ย. 51

โครงการมหาวิทยาลัย
ไซเบอร์ไทย

เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง
ปี 2551 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

42

19 - 21
ธ.ค.  51

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา

43

6 มี.ค.52

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย
เขต 1 จ.เลย

การสัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ และบริหารจัดการ กระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ 1/52

44

14 – 16 มี.ค.52

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย
เขต 1 จ.เลย

อบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 51

45

14-16 ส.ค.52

คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงาน”รักการอ่าน”เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน
ในเด็กและเยาวชนไทย

46

28 ส.ค.52

โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย

เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรม - เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3

47

1 ธ.ค. 52

คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จ.กรุงเทพฯ

การฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (
Practical Courseware)

48

2 ธ.ค.52

คณะกรรมการการอุดมศึกษา
จ.กรุงเทพฯ

การฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการการออกแบบเนื้อหา
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

49

1-9 ธ.ค.52

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

50

20 ก.พ.53

สำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา

การอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิ่ง
“สาขาผู้ออกแบบคอร์สแวร์อีเลิร์นนิ่ง”
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

51

10 มี.ค.53

สำนักงานข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.)

การฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเองภายใน 7 วัน ในโครงการวางระบบและพัฒนากลไกการพัฒนาข้าราชการ
ด้วยวิธีการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

52

10 มี.ค.53

สำนักงานข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.)

การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office XP : PowerPoint ในโครงการวางระบบและพัฒนากลไกการพัฒนาข้าราชการ
ด้วยวิธีการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

53

10 มี.ค.53

สำนักงานข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.)

การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office XP : Excel ในโครงการวางระบบและพัฒนากลไกการพัฒนาข้าราชการ
ด้วยวิธีการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

54

10 มี.ค.53

สำนักงานข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.)

การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office XP : Word ในโครงการวางระบบและพัฒนากลไกการพัฒนาข้าราชการ
ด้วยวิธีการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

55

18-20 เม.ย.53

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ประจำปีการศึกษา 52
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

56

11 มิ.ย.53

โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์

57

20-21 ส.ค.53

ห้องประชุมอัสนี-วสันต์ โชติกุล
โรงเรียนเมืองเลย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
สู่การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ

58

26-30 ก.ย.54

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

การอบรมพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนการสอน (ADVANCE)
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

59

31 ม.ค.54

โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย

การอบรมการวิจัยในชั้นเรียนและชี้แนวทางการนำจุดเน้น
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การปฏิบัติ

60

11-13 ก.ค. 54

โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนและโครงการ”
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

61

29-31 ก.ค. 54

กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้
ICT จ.ขอนแก่น

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเรียนรู้ไร้พรมแดน เพื่อพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนด้วยเครือข่าย
ThinkQuest รุ่นที่ 1 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT

62

9 ส.ค. 54

โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย

เข้าร่วมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เปิดบ้านคุณธรรม – เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 5

63

14-17 ก.ย.54

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

การอบรมพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ และ
เกมการศึกษา (
Interactive Media & Education Game)
ณ โรงแรมแม็กซ์ จ.กรุงเทพฯ

64

10 ต.ค. 54

คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

อบรมออนไลน์บูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนการสอน
สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลย
ีการสื่อสารการศึกษา คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

65

29 ต.ค.54

โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ สำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์

66

27-29 ธ.ค.54

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม

67

26-29 มี.ค. 55

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

68

13-17 ส.ค. 55

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท)

ผ่านการประชุมปฏิบัติการอบรมครู หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

69

24-26 ส.ค.55

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1

การอบรมหลักสูตรบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยากรแกนนำ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

70

26-28 ก.ย. 55

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จ.เลย

อบรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู
และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร 3 วัน

71

26-31 ส.ค. 55

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

การอบรมพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์
และเกมการศึกษา (
Interactive Media & Education Game)
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่