ผลจากการปฏิบัติหน้าที่วิทยากรบรรยายหัวข้อที่ตรงกับภารกิจ และได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548  จำนวนทั้งสิ้น  35 รายการ  ดังนี้
วิทยากร / บรรยาย ระดับโรงเรียน 24 รายการ
วิทยากร / บรรยาย ระดับเขตพื้นที่ 10 รายการ
วิทยากร / บรรยาย ระดับ สพฐ. 0 รายการ
วิทยากร / บรรยาย จากหน่วยงานอื่น 1 รายการ
 

ลำดับที่

วัน เดือน ปี

สถานที่

ลักษณะงาน / การเป็นวิทยากร

1

23 มิ.ย.48

โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย

วิทยากรอบรมการพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2

30 มิ.ย. 49

โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย

วิทยากรอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา  49

3

19-30 มี.ค.50

โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย

วิทยากรอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคอมพิวเตอร์” การใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นและการสร้างงานนำเสนอ Animation”

4

7-8 ก.ค. 50

โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย

วิทยากร โครงการอบรมการใช้งาน E-BOOK สำหรับครูผู้สอน

5

14 ก.ค.50

โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย

วิทยากรอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สำหรับผู้บริหารและครู

6

15 ก.ค.50

โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

7

9-10 มิ.ย. 50

โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย

วิทยากรอบรมการใช้งานระบบ E-learning
ในโรงเรียน

8

21-23 ก.ย. 50

ศูนย์พัฒนาการเรียน
การสอน โรงเรียนในฝัน

วิทยากรหลักสูตร “การจัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ”( IT Network Administration)

9

14-16 ธ.ค.50

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

วิทยากรอบรม”หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ประสิทธิภาพสูง ด้วย PHP-NUKE & phpMysql)

10

19-21 มิ.ย.51

ศูนย์พัฒนาการเรียน
การสอน โรงเรียนในฝัน

วิทยากรอบรมหลักสูตรครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจโรงเรียน
ประเภท 1 โรงเรียนเลยพิทยาคม

11

22 มิ.ย. 51

โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย

วิทยากรอบรม การใช้งานโปรแกรม SMIS
/OBEC /E-OFFICE ในสถานศึกษา

12

5 ก.ย. 51

โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย

วิทยากรอบรมทักษะชีวิต (ป้องกันยาเสพติด) สำหรับนักเรียน

13

7 พ.ค.-
5 มิ.ย.52

หน่วยฝึกอบรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

วิทยากรฝึกอบรมตามหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

14

4 ก.ค.52

วัดศรีสุธาวาส
(อารามหลวง) จ.เลย

วิทยากรการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 52

15

20-21ส.ค.52

โรงเรียนเมืองเลย .เลย

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำหน่วย
การเรียนรู้อิงมาตรฐานสู่การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ”

15

20-21ส.ค.52

โรงเรียนเมืองเลย .เลย

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำหน่วย
การเรียนรู้อิงมาตรฐานสู่การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ”

16

5-10 ต.ค. 52

โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย

วิทยากรอบรม HRD : E-learning ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

17

2 ก.ค. 53

วัดศรีสุธาวาส
(อารามหลวง) จ.เลย

วิทยากรอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 53

18

10 พ.ค.
11 มิ.ย. 53

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จ.เลย

วิทยากรหลักสูตร “บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” (ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง)

19

28 พ.ค.53

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จ.เลย

วิทยากรอบรมการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
หลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

20

29 พ.ค.53

โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย

วิทยากรอบรมการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
หลักสูตรการใช้ ICT บูรณาการการจัดการเรียนการสอน

21

31 พ.ค.53

โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย

วิทยากร หัวข้อ “การจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้
อิงถิ่นฐาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้ สื่อ ICT”

22

9 มิ.ย.53

มหาวิทยาลัยมหามงกุฎ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ศรีล้านช้าง

วิทยากรบรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
ด้านการสอนการงานอาชีพระดับประถมศึกษา

23

2 ก.ค. 53

โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย

วิทยากรอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 53

24

20-21ส.ค.53

ห้องประชุม
อัสนี-วสันต์ โชติกุล
โรงเรียนเมืองเลย

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานสู่การเขียนแผน
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

25

31ม.ค.54

โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย

วิทยากรอบรมการวิจัยในชั้นเรียน และชี้แนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สู่การปฏิบัติ

 

26

21 มิ.ย.54

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จ.เลย

วิทยากรแกนนำระดับเขตพื้นที่ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการติดตั้งเครือข่าย และการใช้
เว็บออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน

27

31 ม.ค.54

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จ.เลย

วิทยากร การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การวิจัยในชั้นเรียน” และ “แนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สู่การปฏิบัติ”

28

8 เม.ย.54

โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย

วิทยากร การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
และโครงสร้างรายวิชา ปีการศึกษา 54

29

11-13 ก.ค.54

โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนและโครงการ”

30

20 ก.ค. 54

โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย

วิทยากรอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 54

31

27-28 มี.ค. 55

โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย

วิทยากรอบรมการวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาจุดเน้น และการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

32

6 ก.ค.55

วัดศรีสุธาวาส
(อารามหลวง) จ.เลย

วิทยากรอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 55

33

1-23 ก.ย.55

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จ.เลย

วิทยากรแกนนำระดับเขตพื้นที่ โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน

34

12 ต.ค. 55

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จ.เลย

ได้รับเชิญให้บรรยายหัวข้อ การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยใช้นวัตกรรมที่หลากหลายในงาน Best Practices โรงเรียนในฝัน

35

22 ต.ค.55

โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย

วิทยากรแกนนำระดับโรงเรียน โครงการพัฒนาบุคลากรด้านบูรณาการ การใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา(Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน