รางวัลจากการฝึกสอนนักเรียน / นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ที่ภาคภูมิใจ

 

ที่

วัน เดือน ปี

รางวัลจากการฝึกสอนนักเรียน

หน่วยงาน

1

5 ก.ย. 48

ด.ช.พีรวัฒน์ อาธรรมระชะ, ด.ช.รวมยศ รัตนมงคล 
ได้รับรางวัลผลงานระดับดีเยี่ยม การแสดงผลงานนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

2

10-11 ธ.ค. 48

ด.ช.นธี กิตยาพันธ์ , ด.ช.ธนา  ศิริหล้า ได้รับรางวัลการแข่งขันสร้างภาพ Animation ช่วงชั้นที่ 3 ในงานมหกรรมวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี

สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

3

10-11 ธ.ค. 48

ด.ช.นธี กิตยาพันธ์ ได้รับรางวัลการแข่งขันการเขียนโฮมเพจ ช่วงชั้นที่ 3 ในงานมหกรรมวิชาการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี

สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

4

15 ต.ค. 49

นายศักดิ์นรินทร์ ภักมี, ด.ญ.รมิดา บุญทวน-พิทักษ์ ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานด้านคอมพิวเตอร์
และเข้าค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 90/49 จ.ขอนแก่น

สวทช.

5

7ก.ค. 49

ด.ญ.ปัณณพร  วิมาโร, ด.ช.ณัฐ  ศุภสาร
ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม POWERPOINT ประเภททีม ช่วงชั้นที่ 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 50และเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

6

4 ส.ค. 50

ด.ญ.ปัณณพร  วิมาโร, ด.ช.ณัฐ  ศุภสาร
ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ4 การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม  POWERPOINT ประเภททีม ช่วงชั้นที่ 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 50 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน

7

14 ต.ค. 51

ด.ญ.ธิติรักษ์  ทองวรรณ, ด.ญ.กัลญารัตน์  ศรีมงคล, ด.ญ.แพรไหม  วัชราเรืองวิทย์ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การสร้างชิ้นงาน Animation และเข้าค่ายในโครงการ Microsoft IT Youth Challenge Camp Road Show 2008 จ.ขอนแก่น

บริษัทไมโครซอฟต์
(ประเทศไทย) จำกัด

8

12-13 พ.ย. 51

ด.ญ.ธิติรักษ์  ทองวรรณ, ด.ญ.กัลญารัตน์  ศรีมงคล, ด.ญ.อรวรรณยา สารวงษ์
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การสร้างภาพ Animation Contest ช่วงชั้นที่ 1-2 ประเภททีม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 51 และเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

9

19-21 ธ.ค. 51

ด.ญ.ธิติรักษ์  ทองวรรณ, ด.ญ.กัลญารัตน์  ศรีมงคล, ด.ญ.อรวรรณยา สารวงษ์  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การสร้างภาพ Animation Contest ช่วงชั้นที่ 1-2 ประเภททีม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 51ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ.นครราชสีมา

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน

10

12-13พ.ย. 51

ด.ช.ธนบดี  บำรุงราชหิรัณย์, ด.ช.อริญชย์ ตรงสันติพงศ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การสืบค้นข้อมูลช่วงชั้นที่ 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 51 และเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

11

19-21 ธ.ค. 51

ด.ช.ธนบดี  บำรุงราชหิรัณย์, ด.ช.อริญชย์ ตรงสันติพงศ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การสืบค้นข้อมูลช่วงชั้นที่ 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 51 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ.นครราชสีมา

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน

12

12-13 พ.ย. 51

ด.ญ.ปวีณา แก้วพิลารมย์, ด.ช.ธนนันท์ ศรีมงคล ได้รับรางวัลเหรียญทอง การสืบค้นข้อมูล ช่วงชั้นที่ 3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 51
และเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

13

19-21 ธ.ค. 51

ด.ญ.ปวีณา แก้วพิลารมย์, ด.ช.ธนนันท์ ศรีมงคล ได้รับรางวัลเหรียญทอง การสืบค้นข้อมูล ช่วงชั้นที่ 3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 51
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน

14

21-22 พ.ย.52

ด.ช.นราธิป  ไชยสิทธิ์, ด.ญ.ขนิษฐา ลากุล
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-6 ช่วงชั้นที่ 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 52

สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

15

21-22 พ.ย.52

ด.ญ.ณัชชา  บับภาสังข์, ด.ช.ธนโชติ  วรชินา, ด.ช.คนาธิป สุธาวา ได้รับรางวัลเหรียญทอง วาดภาพ ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.4-6
ช่วงชั้นที่ 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 52

สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

16

21-22 พ.ย.52

ด.ญ.พิชานิกา มกรเวช, ด.ญ.ธนกร  ชุมพล ด.ญ.วริศรา  แน่นอุดร ได้รับรางวัลเหรียญทอง การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-6
ช่วงชั้นที่ 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 52
และเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

17

9-11 ธ.ค.52

ด.ญ.พิชานิกา มกรเวช, ด.ญ.ธนกร  ชุมพล ด.ญ.วริศรา  แน่นอุดร
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับ ชั้น ป.4-6
ช่วงชั้นที่ 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 52
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน

18

21-22 พ.ย. 52

ด.ช.บดินทร์ เย็นวัฒนา,ด.ช.ธนบดี  บำรุงราชหิรัณย์, ด.ช.อริญชย์ ตรงสันติพงศ์
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การเขียน Webpage ด้วยโปรแกรม CMS ระดับชั้น ป.4-6
ช่วงชั้นที่ 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 52 และเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

19

9-11 ธ.ค.52

ด.ช.บดินทร์ เย็นวัฒนา, ด.ช.ธนบดี  บำรุงราชหิรัณย์,
ด.ช.อริญชย์ ตรงสันติพงศ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การเขียน Webpage ด้วยโปรแกรม CMS ระดับชั้น ป.4-6 ช่วงชั้นที่ 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปี 52 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน

20

18-20 เม.ย. 53

ด.ช.บดินทร์ เย็นวัฒนา, ด.ช.ธนบดี  บำรุงราชหิรัณย์ ด.ช.อริญชย์ ตรงสันติพงศ์
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การเขียน Webpage ด้วยโปรแกรม CMS ระดับชั้น ป.4-6
ช่วงชั้นที่ 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี 52
“สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล”

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน

21

21-22 พ.ย.52

ด.ญ.ธิติรักษ์  ทองวรรณ, ด.ญ.กัญญารัตน์ ศรีมงคล,
ด.ญ.มนต์นภา  ศรีมาธรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันสร้างภาพเคลื่อนไหว ระดับชั้น ป.4-6 ประเภททีม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 52 และเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

22

9-11 ธ.ค. 52

ด.ญ.ธิติรักษ์  ทองวรรณ, ด.ญ.กัญญารัตน์ ศรีมงคล, ด.ญ.มนต์นภา  ศรีมาธรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสร้างภาพเคลื่อนไหว ระดับชั้น ป.4-6 ประเภททีม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 52 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน

23

18-20 เม.ย. 53

ด.ญ.ธิติรักษ์  ทองวรรณ, ด.ญ.กัญญารัตน์ ศรีมงคล, ด.ญ.มนต์นภา  ศรีมาธรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสร้างภาพเคลื่อนไหว ระดับชั้น ป.4-6 ประเภททีม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี 52 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล”

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน

24

21-22 พ.ย. 52

น.ส.ปราณปรียา  ไชโยแสง, น.ส.จิราภา อ่อนน้อม, ด.ญ.ปิ่นเพชร ศรีสุระ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-book) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 52 และเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

25

9-11 ธ.ค.52

น.ส.ปราณปรียา  ไชโยแสง, น.ส.จิราภา  อ่อนน้อม, ด.ญ.ปิ่นเพชร ศรีสุระ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปี 52 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน

26

18-20 เม.ย. 53

น.ส.ปราณปรียา  ไชโยแสง, น.ส.จิราภา  อ่อนน้อม, ด.ญ.ปิ่นเพชร ศรีสุระ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี 52

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน

27

10-11 พ.ย.53

ด.ญ.ศุภากร  ชะเมาะชาติ, ด.ญ.พิชานิกา มกรเวส, ด.ญ.ขนิษพร  มาตมูลตรี รางวัลเหรียญ การผลิตสื่อประสมนำเสนอการรณรงค์การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
งานนำเสนอผลงานโรงเรียน ทอง ระดับประถมศึกษา
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน

28

17 ส.ค. 54

ด.ช.จิรวัฒน์ อาจแก้ว, ด.ช.พุฒิณัฐ บุตรปาน ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

29

13-14 พ.ย.54

ด.ญ.จินตวดี  กำแพงศิริชัย, ด.ญ.อรวรรณยา  สารวงษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับชั้น ป.4-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 54

สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

30

27-29ธ.ค.54

ด.ญ.จินตวดี  กำแพงศิริชัย, ด.ญ.อรวรรณยา  สารวงษ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 53 จ.มหาสารคาม

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน

31

13-14 พ.ย.54

ด.ญ.วริศรา  แน่นอุดร, ด.ญ.พิชานิกา  มกรเวส ได้รับรางวัลเหรียญทอง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ระดับชั้น ป.4-6การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 54 และเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

32

27-29ธ.ค.54

ด.ญ.วริศรา  แน่นอุดร, ด.ญ.พิชานิกา  มกรเวส ได้รับรางวัลเหรียญทอง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ระดับชั้น ป.4-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 54 จ.มหาสารคาม

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน

33

14-15ก.ย.55

ด.ญ.ภาณิพัค พันธ์โสดา, ด.ญ.อมาริศา ลี้ศักดิ์สกุล ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการเขียน WEB EDITOR ระดับชั้น ป.4-6 ในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 55 และเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

34

14-15ก.ย. 55

ด.ญ.พิชานิกา มกรเวส, ด.ญ.มนัญญา จันทรส ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ป.4-6 ในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 55 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

35

14-15ก.ย. 55

ด.ญ.ดารากรณ์ ศรไชย,ด.ญ.ฐิติรัตน์ หัวใจแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับชั้น ป.1-3 ในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 55 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

36

1-2 ธ.ค.55

ด.ญ.ภาณิพัค พันธ์โสดา, ด.ญ.อมาริศา  ลี้ศักดิ์สกุล
ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 6 การแข่งขันการเขียน WEB EDITOR ระดับชั้น ป.4-6 ในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 55 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

37

14-15ก.ย. 55

ด.ญ.พิชานิกา มกรเวส, ด.ญ.มนัญญา จันทรส ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 14 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ป.4-6 ในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 55 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

38

4-8 ต.ค. 56

เด็กหญิงฑิตยา คำน้อย, เด็กหญิงธัญณภัทร ชัชวาลย์  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556

สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

39

11-13 ธ.ค. 56

เด็กหญิงฑิตยา คำน้อย, เด็กหญิงธัญณภัทร ชัชวาลย์  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

40

7-9 ต.ค. 57

เด็กหญิงประภัสสร แน่นอุดร, เด็กหญิงธนพร บุญพงษ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1

41

7-9 ต.ค. 57

เด็กหญิงชนิกานต์ จันทร์พาณิชย์, เด็กหญิงกัญญาเนตร
อุ่นแฝง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64
ประจำปีการศึกษา 2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1

42

8-13 ธ.ค. 57

เด็กหญิงประภัสสร แน่นอุดร, เด็กหญิงธนพร บุญพงษ์
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะชนะเลิศ อันดับที่ 1
กิจกรรมการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64
ประจำปีการศึกษา 2557

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

43

8-13 ธ.ค. 57

เด็กหญิงชนิกานต์ จันทร์พาณิชย์, เด็กหญิงกัญญาเนตร อุ่นแฝง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64
ประจำปีการศึกษา 2557

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

44

17-19 ก.พ.58

เด็กหญิงประภัสสร แน่นอุดร, เด็กหญิงธนพร บุญพงษ์
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
กิจกรรมการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ