การนำเสนอผลงานที่ภาคภูมิใจ

 

ลำดับที่

วัน เดือน ปี

ผลงานที่นำเสนอ

หน่วยงาน

1

10 ต.ค. 49

การนำเสนอผลงานการออกแบบเว็บไซต์ห้องเรียน
สีเขียว ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี และได้รับรางวัลที่ 3
การออกแบบเว็บไซต์ห้องเรียนสีเขียว

การไฟฟ้า
แห่งประเทศไทย

2

29 พ.ย.49

นำเสนอผลงานการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนมัธยมไทย
จากการคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย ระดับประเทศ และได้รับรางวัลชนะเลิศ
การนำเสนอผลงานเว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมไทย ประจำปี 49

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตเพื่อโรงเรียน
และชุมชนแห่งประเทศไทย

3

20  ก.พ. 53

ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
วิชาการ “ผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิง”

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

4

27 มี.ค. 53

นำเสนอผลงาน สื่อนวัตกรรมภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ชุมชน
ในงานนิทรรศการประวัติศาสตร์ไทย

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
จังหวัดเลย

5

10-11 ส.ค.55

ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิง
(National E-learning Conference : Enhancing the Quality of e-Learning)

โครงการมหาวิทยาลัย
ไซเบอร์ไทย

6

17-21 ส.ค.55

ได้รับการคัดเลือกเป็น 160 คนจาก760 คน
เพื่อรับการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม Scratch ของสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท)

7

15-19 ต.ค.55

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
โปรแกรม Scratch ของสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

9

15 ก.พ. 56

ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานระดับชาติ
(ObecAward) ครูผู้สอนดีเด่น ระดับประถมศึกษา
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

10

25-29 มี.ค. 56

เข้าร่วมประชุมปรับปรุงชุดอบรมโปรแกรม Scratch
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ณ โรงแรมวีว่าการ์เดน สุขุมวิท จ.กรุงเทพมหานคร

สถานบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.)

11

22-26 เม.ย. 56

เข้าร่วมประชุมยกร่างคู่มือการใช้หลักสูตร
สาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ณ ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี

สถานบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.)

12

24-31 พ.ค. 56

เข้าร่วมประชุมบรรณาธิการหลักสูตรอบรมครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ ICTจัดการเรียนรู้
ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

สถานบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.)

13

8-12 ก.ย. 57

เข้าร่วมประชุมออกแบบและเขียนบทสื่อดิจิทัล
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ณ อิงนที รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี

สถานบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.)

14

12-16 ม.ค.58

เข้าร่วมประชุมพิจารณาจัดทำโครงร่างและยกร่าง
ชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ICT ระดับประถมศึกษา
ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

สถานบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.)