ประวัติการทำงาน

รับราชการครั้งแรก ตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก
สังกัดสำนักงานประถมศึกษาเลย กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2542

ความสนใจพิเศษ การจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการคิด, การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย, การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์


ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์

Gallery