ประวัติการศึกษา

การศึกษา      ปริญญาตรี วิชาเอกการประถมศึกษา (คุรุทายาท) เกียรตินิยม

สถาบันการศึกษา   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จบปีการศึกษา 2541

คุณวุฒิสูงสุด   ปริญญาโท สาขาไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

จบปีการศึกษา 2545

 

ห้องเรียนออนไลน์
ห้องเรียน
http://www.krugig.com
facebook.com/krugig.clubict
 
วิชาที่สอน
รายวิชาพื้นฐาน ชั้น ป.6
ปีการศึกษา 2550
ปีการศึกษา 2551
ปีการศึกษา 2552
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
พัฒนาศักยภาพ
รายวิชาเพิ่มเติม ม.1-3
ปีการศึกษา 2550
ปีการศึกษา 2551
ปีการศึกษา 2552
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
รายวิชาเพิ่มเติม ป.4
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
รายวิชาเพิ่มเติม ป.4
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ชุมนุมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2550
ปีการศึกษา 2551
ปีการศึกษา 2552
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558