ประวัติส่วนตัว


ชื่อ วชิราวรรณ ชื่อสกุล เทียมทัน

สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

เกิดวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2520

เป็นบุตรคนที่ 1 จากพี่น้องจำนวน 3 คน

บิดาชื่อ นายธวัชชัย เทียมทัน

มารดาชื่อ นางปัทมาวดี เทียมทัน

สถานที่เกิด จังหวัดเลย

อีเมล์ : krugig@gmail.com

ตำแหน่งปัจจุบัน ครู โรงเรียนเมืองเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลยห้องเรียนออนไลน์
ห้องเรียน
http://www.krugig.com
facebook.com/krugig.clubict
 
วิชาที่สอน
รายวิชาพื้นฐาน ชั้น ป.6
ปีการศึกษา 2550
ปีการศึกษา 2551
ปีการศึกษา 2552
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
พัฒนาศักยภาพ
รายวิชาเพิ่มเติม ม.1-3
ปีการศึกษา 2550
ปีการศึกษา 2551
ปีการศึกษา 2552
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
รายวิชาเพิ่มเติม ป.4
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
รายวิชาเพิ่มเติม ป.4
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ชุมนุมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2550
ปีการศึกษา 2551
ปีการศึกษา 2552
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558