หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
อยู่กับคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรมประยุกต์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
สนุกนำเสนอผลงานเชิงสร้างสรรค์
การออกแบบด้วยโปรแกรม Photoshop
ร่วมกับ I Square
(โปรแกรม E-book ต้องติดตั้ง Desktop Author)
การสร้างกราฟิกด้วยตนเอง
(โปรแกรม E-book ต้องติดตั้ง Desktop Author)
เกมมัลติมีเดีย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิชาภาษาไทย เรื่อง สระอะไรเอ่ย
กิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพ
เรียนรู้พื้นฐานก่อนสร้างเว็บสวย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ krugig โดยปกติจะใช้จัดการเรียนการสอนด้วย CD และ DVD ในชั้นเรียน
ดังนั้นบทเรียนในรูปแบบออนไลน์จะมีการประมวลผลช้า ขึ้นอยู่กับความเร็วของระบบ Internet
กรุณารอสักครูเพื่อให้โปรแกรมโหลดไฟล์บทเรียนผลงานนักเรียน ป.6 : WEB EDITOR
  


ผลงานนักเรียน ป.6 : POWER POINT
  
ดูผลงานนักเรียนทั้งหมดผลงานนักเรียน ป.4 : POWER POINT