กิจกรรมการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ บูรณาการร่วมกับวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
ออกแบบและพัฒนาโดย คุณครูวชิราวรรณ เทียมทัน
CopyRight 2012 @ http://www.krugig.com