แนะนำวิธีการใช้บทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เกี่ยวกับผู้สอน
รู้จักโปรแกรมประยุกต์
มีอะไรใน Powerpoint
เริ่มต้นกับการจัดการไฟล์
การพิมพ์และปรับแต่งข้อความ 
เรียนรู้การใช้งานภาพนิ่ง
รูปร่างอัตโนมัติและอักษรศิลป์
กำหนดภาพนิ่งให้เคลื่อนไหว
ร้อยเรียงเรื่องราวให้เป็นชิ้นงาน
เล่านิทานด้วยโปรแกรมนำเสนอ
ประเมินชิ้นงานนิทานสร้างสรรค์
นำเสนอเด่นได้ใช้เชื่อมโยงหลายมิติ 
วัตถุมีเสียงภาพยนตร์เคลื่อนไหว
แผนผังองค์กร แผนภูมิ และตาราง
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์คุณครูกิ๊ก
CopyRight 2011 @ http://www.krugig.com
คุณครูวชิราวรรณ เทียมทัน โรงเรียนเมืองเลย