มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด 
               
(ง 3.1 ป.6/2) ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล
(ง 3.1 ป.6/3) เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ
(ง 3.1 ป.6/4) นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์

สาระการเรียนรู้ 
               
โปรแกรมประยุกต์ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับงานด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้
ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ปัจจุบันมีผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้งานทางด้านต่างๆ จำนวนมาก กว้างขวางและแพร่หลาย เราอาจแบ่งโปรแกรมประยุกต์ออกเป็นสองกลุ่มคือ โปรแกรมประยุกต์สำเร็จรูป และโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะ โปรแกรมประยุกต์สำเร็จรูปในปัจจุบันมีมากมาย เช่น โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมตารางทำงาน โปรแกรมนำเสนอ ซึ่งช่วยให้การนำเสนองานมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่ายมีมุมมองที่หลากหลาย  และมีความสร้างสรรค์ เช่นการนำเสนอผลงานเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ
ในกลุ่มอาเซียน หรือการสร้างนิทานสอนใจ หรือรายงานในวิชาต่างๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้
                1. สามารถสืบค้นข้อมูลและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสร้างชิ้นงานได้
                2. การใช้โปรแกรมประยุกต์
                    2.1  ความหมาย และองค์ประกอบของโปรแกรมประยุกต์
                    2.2  ประโยชน์ของโปรแกรมประยุกต์
                    2.3  เข้าใจและมีทักษะการสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรมประยุกต์
                4. สร้างชิ้นงานและนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรมประยุกต์ได้
                5. รู้จักและหนักถึงความสำคัญของการเก็บรักษาข้อมูล