บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองเลย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจการใช้งานอินเตอร์เน็ต
ในชีวิตประจำวัน
2. นักเรียนรู้จักประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ต
3. นักเรียนสามารถเลือกใช้บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสม
4. นักเรียนเข้าใจการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล  
- การค้นหาข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์  
- การค้นหาข้อมูลจากซีดีรอม
5. นักเรียนสามารถเลือกใช้วิธีสื่อสารบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
-  ประโยชน์และโทษของการติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
-  การสมัครใช้งานโปรแกรมที่ใช้สื่อสารบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
-  การรับส่งข้อมูลข่าวสารโดยใช้โปรแกรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
6. นักเรียนตระหนัก และรู้คุณค่าการใช้ทรัพยากรรอบตัว และเลือกใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม