การใช้งานบทเรียน ต้องใช้โปรแกรมพื้นฐานได้แก่
Internet Browser / Flash / javascript
    บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอร์กับชีวิต
    ออกแบบบทเรียนการ์ตูนโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    พัฒนาและนำไปใช้จัดการเรียนการสอนบนเว็บไซต์ใช้เพื่อการศึึกษาเท่านั้น
    CopyRight 2011@ โรงเรียนเมืองเลย http://www.muangloei.ac.th Design By Krugig.com