บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองเลย
คู่มือการใช้บทเรียน


อุปกรณ์ และโปรแกรมพื้นฐาน  
1. คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ CPU ประมวลผล 1000 MHz ขึ้นไป
  หน่วยความจำ(Ram) 256 MB
  ความละเอียดของจอภาพ 1280 x 1024 pixel

2. โปรแกรมพื้นฐาน
ระบบปฏิบัติการ Windows XP/ 7
  โปรแกรม Flash Player (ถ้ามี)
  โปรแกรม Internet Explorer / Google Chome / Fire Fox
 

โปรแกรม Media Player

3. บทเรียนคอพพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ประกอบด้วย เนื้อหา 8 เรื่อง
1. ก่อนเริ่มศึกษาบทเรียน
นักเรียนควรทำแบบทดสอบก่อนเรียน 20 ข้อเสียก่อน
  2. ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนแต่ละเรื่องได้
โดยคลิกเมนูด้านซ้ายมือของโปรแกรม
  3. เมื่อเรียนจบแต่ละบทเรียนแล้ว
คลิกทำแบบบฝึกหัดท้ายบทเรียนจำนวน 5 ข้อ
  4. เมื่อจบบทเรียนทั้งหมดแล้ว แนะนำให้ทำ
แบบทดสอบหลังเรียน เป็นการทำทวนอีกครั้ง